Công ty có chế độ chăm sóc khách hàng khá tốt, dù chỉ hư hỏng nhỏ, nhưng luôn có mặt khi yêu cầu.